Säännöt


Muutettu viimeksi 22.3.2014 yhdistyksen kevätkokouksessa.

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA
 2. TARKOITUS JA TOIMINTA
 3. JÄSENET
 4. HALLITUS
 5. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
 6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
 7. YHDISTYKSEN TILIT JA TILINTARKASTUS
 8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
 9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
 10. KEVÄTKOKOUS
 11. SYYSKOKOUS
 12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 13. MUUT MÄÄRÄYKSET

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

  Yhdistyksen nimi on Turku Unix Users Group - TUUG ja kotipaikka on Turku.

 2. TARKOITUS JA TOIMINTA

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Unix/Linux-tyyppisten käyttöjärjestelmien sekä Internetin käytön harrastusta ja osaamista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa laitteistoresursseja jäsentensä käyttöön sekä järjestää tapaamisia ja koulutus-, esitelmä-, keskustelu- ja huvitilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, kilpailuja ja rahankeräyksiä, sekä harjoittaa kustannustoimintaa.

  Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä, tai edistää yhdistyksen tarkoitusten toteuttamista.

 3. JÄSENET

  Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt sekä rekisteröidyt yhdistykset joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

  Yhdistyksen jokainen jäsen saa käyttäjätunnuksen yhdistyksen omistamaan tai yhdistyksen hallinnassa olevaan tietokonejärjestelmään. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenellekään kolmannelle osapuolelle. Jokaisen jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen hallituksen määrittelemiä käyttöehtoja.

  Yhdistyksellä on kolme (3) erilaista jäsenryhmää:

  1. Ainaisjäsen
   • Yksityishenkilö.
   • maksaa kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun

  2. Täysjäsen
   • Yksityishenkilö.
   • maksaa liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun

  3. Yhteisöjäsen
   • yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö.
   • maksaa liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun

  Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

  Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

  Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa tai on toiminnallaan vahingoittanut yhditystä tai sen toimintaa.

  Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen yleiskokous. Eri jäsenryhmille voidaan määrätä erisuuruiset jäsenmaksut.

  Mikäli yhdistyksen syyskokous ei ole muuta päättänyt, tulee kuluvan vuoden jäsenmaksut maksaa helmikuun loppuun mennessä.

 4. HALLITUS

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ensimmäisen hallituksen kokouksen yhteydessä. Hallituksen jäsenet tulee valita ainais- ja täysjäsenistä.

  Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

 5. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

  Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 7. YHDISTYKSEN TILIT JA TILINTARKASTUS

  Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

  Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen tilintarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

  Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

 8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostina tai kirjallisena kullekin jäsenelle tai saattamalla kokouskutsu kaikkien jäsenten nähtäville yhdistyksen ilmoitustaululla tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenlehdessä.

 9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

  Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, maaliskuun loppuun mennessä.

  Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuun aikana.

  Yhdistys voi kokouksessaan päättää, että seuraavan vuoden kevät- ja syyskokouksen sijaan järjestetään vain yksi vuosikokous hallituksen määräämänä päivänä kalenterivuoden aikana. Jos päädytään vain yhteen kokoukseen, niin siinä tulee käsitellään kaikki säännöissä erikseen kevät- ja syyskokoukselle määrätyt asiat.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti toimitettu.

  Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

  Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muulloin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.

 10. KEVÄTKOKOUS

  Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  8. Ilmoitusasiat
  9. Kokouksen päättäminen

 11. SYYSKOKOUS

  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
  6. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet.
  8. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies.
  9. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenenä.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  11. Ilmoitusasiat
  12. Kokouksen päättäminen

 12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

 13. MUUT MÄÄRÄYKSET

  Yhdistyksen toiminnasta voidaan päättää tarkemmin ohjesäännössä. Ohjesääntöjen muuttamiseen tai kumoamiseen tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

  Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.